Chức năng, nhiệm vụ

936 18/05/2023 14:33 CH ADMIN

KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu thực hiện công tác giảng dạy: Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của nhà trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 - Tham mưu thực hiện công tác xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo: tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

 - Tham mưu thực hiện quản lý các hoạt động của khoa: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa; quản lý giáo viên, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng.

                - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị.